فارسی ویرایش

برگردان‌ها ویرایش

ایتالیایی

فعل ویرایش

scattare