رسید

(تغییرمسیر از رسيد)

فارسی ویرایش

(رِ یا رَ)

صفت مرکب ویرایش

  1. رسیدن.

اسم ویرایش

  1. نوشته‌ای که به موجب آن دریافت کنندة پول یا شی ء، دریافت آن را تأیید می‌کند. ، قبض.

منابع ویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها ویرایش

ایتالیایی

اسم ویرایش

ricevuta

اسم ویرایش

fattura

انگلیسی
receipt