فارسیویرایش

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

albicocca

انگلیسی
Apricot
الگو:فرانسه
Abricot