فارسیویرایش

(~.)

اسمویرایش

  1. آن چه بر سر دیگ، کاسه و مانند آن گذارند تا محتوی آن محفوظ بماند.
  2. مقنعة زنان، سرانداز.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
valve