(س)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. عددی بین دو و چهار، دو بعلاوة یک. ثلاث. ؛ ~ به سی دادن کنایه از: معاملة پر سود کردن. ؛ ~ شدن بد شدن، خراب شدن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین


آوایشویرایش

  1. سِ

شمارهویرایش

برگردان ثلاث. عدد توصیفی. نشانه‌ی آن [ 3

برگردان‌هاویرایش

آوایشویرایش

  1. سِ

صفتویرایش

برگردان ثلاث. عدد توصیفی. نشانه‌ی آن [ 3

برگردان‌هاویرایش

آوایشویرایش

  1. سِ

اسمویرایش

برگردان ثلاث. عدد توصیفی. نشانه‌ی آن [ 3

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
three