(ش)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. عدد اصلی بین پنج و هفت.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(شُ)

ریشه‌شناسیویرایش

  1. ریه، جگر سفید، دستگاه تنفسی در انسان و اغلب حیوانات.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

و پنج بازی (~.)

اسم مصدرویرایش

  1. قمار - بازی.
  2. حیله گ

ریشهویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

برگردان‌هاویرایش

  • انگلیسی:six

تلفظویرایش

اسمویرایش

  1. نام اندام تنفسی انسان و موجودات هوازی.

برگردان‌هاویرایش

تلفظویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

polmone

انگلیسی
six