(شُ فِر)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  • ریشه زبان فرانسوی است*

معنی: راننده اتومبیل ، کسی که اتومبیل (خودرو) را هدایت میکند.