(عَ رَ)

فارسی ویرایش

اسم ویرایش

  1. تازی، از نژاد عرب. ؛به ~ُ عجمی بند نبودن کنایه از: هیچ پشت و پناهی نداشتن. ؛ از بیخ ~ بودن کنایه از: الف - مطلقاً انکار کردن. ب - هیچ ندانستن.

منابع ویرایش

  • فرهنگ لغت معین

صفت ویرایش

  1. عرب

آوایش ویرایش

[arab]

برگردان‌ها ویرایش

ایتالیایی

صفت ویرایش

arabo

انگلیسی
saracen