(عَ رَ)

فارسی

ویرایش
  1. تازی، از نژاد عرب. ؛به ~ُ عجمی بند نبودن کنایه از: هیچ پشت و پناهی نداشتن. ؛ از بیخ ~ بودن کنایه از: الف - مطلقاً انکار کردن. ب - هیچ ندانستن.

منابع

ویرایش
  • فرهنگ لغت معین
  1. عرب

آوایش

ویرایش

[arab]

برگردان‌ها

ویرایش
ایتالیایی

arabo

انگلیسی
saracen