فارسیویرایش

برگردان‌هاویرایش

متضادویرایش

رسمی

ایتالیایی

اسمویرایش

uguaglianza

انگلیسی
extrajudicial