فرق گذاشتن

فارسیویرایش

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

فعلویرایش

discriminare