فارسیویرایش

(فُ)

اسم مرکبویرایش

  1. بخش نامریی از طیف امواج الکترومغناطیسی با طول موج بین نور مريی و امواج رادیویی ( به تقریب بین ۰.۷۵ و ۱۰۰۰ μm)
  1. مادون قرمز

ریشه‌شناسیویرایش

  1. Forusorx, from foru "down, downwards; below; beneath;" Mid.Pers. frôt "down, downwards;" O.Pers. fravata "forward, downward;" cf. Skt. pravát- "a sloping path, the slope of a mountain," + sorx→ red.

Abbreviations and symbols


Transliteration of Persian characters

منابعویرایش

برگردان هاویرایش