فارسی ویرایش

برگردان‌ها ویرایش

انگلیسی
disappointment