1. وحید در فارسی به معنی یکتا بوده و در عربی از وزن فعیل میاید و جز صفت مشبهه می باشد که باز همان معنی یکتا و واحد و یکی بودن را می دهد.

نوشته شده از لغت نامه علامه ره