پارسیویرایش

(ص نسب.)

  1. ۱- منسوب به پارس، پارسی.
  2. ایرانی. ۳- زرتشتی به ویژه زرتشتی ساکن هندوستان.

ریشه شناسیویرایش

از پارسی میانه پارسیگ (پارس+پسوند -یگ)

  1. از پارسی باستان Pārsa.

جمعویرایش

  1. پارسیان. ۴- زبان مردم پارس، پارسی ؛ماه‌های ~دوازده ماه سال شمسی ایرانیان: فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن، اسفندارمذ. ؛روزهای ~ سی روز ماه شمسی ایرانیان: هرمز، بهمن، اردیبهشت، شهریور، اسفندارمذ، خرداذ، مرداد، دی بآذر، آذر، آبان، خور، ماه، تیر، گوش، دی بمهر، مهر، سروش، رشن، فروردین، بهرا م، رام، باز، دی بدین، دین، ارد، اشتاذ، آسمان، زامیاذ، مهراسفند، انیران.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
parsi