فارسیویرایش

خوار (~. خا)

صفت مرکبویرایش

  1. مفت خور، راحت طلب.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(پُ تِ)

صفت مفعولیویرایش

  1. رسیده.
  2. تمام، کامل.
  3. باتدبیر، آزموده.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(پَ تِ)

اسمویرایش

  1. پنبه.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

صفتویرایش

cotto

انگلیسی
ripe