(پُ س ِ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

(اِم)

اسم مصدرویرایش

  1. پرسیدن.
  2. پژوهش، تحقیق.

قیدویرایش

  1. احوال‌پرسی.
  2. بازخواست، مؤاخذه.

منابعویرایش

  • فرهنگ فارسی معین

اسمویرایش

  1. پرسش
  2. سؤال

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

domanda

انگلیسی
question