1. Old woman

فارسیویرایش

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
harridan