(کُ تَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

مصدر متعدیویرایش

  1. بی جان کردن.
  2. خاموش کردن آتش و چراغ.
  3. از بین بردن یا سرکوب کردن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(کِ تَ)

  1. کاشتن، زراعت کردن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

فعلویرایش

  1. کشتن


آوایشویرایش

[koshtan]

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

فعلویرایش

assassinare

uccidere

فعلویرایش

stroncare

انگلیسی
smite