گویش گنابادی

گویش گنابادی یکی از گویش های خراسان است.