چینیویرایش

اسمویرایش

(shǒu)

  1. دست

ژاپنیویرایش

اسمویرایش

(te)

  1. دست