چندزبانه ویرایش

عدد ۰ به کد مورس.

عدد ویرایش

     

  1. معادل بصری کد مورس برای 0.