انگلیسیویرایش

اسم خاصویرایش

  1. America
  1. آمریکا