1. گفتاری: واژه‌هایی که در زبان گفتاری استفاده می‌شود و معمولا صورت شکستهٔ واژه‌های رسمی هستند.