انگلیسیویرایش

قیدویرایش

BCE (نسبی نیست)

  1. مخفف before the Common Era
  2. مخفف before the Christian Era