آلمانی ویرایش

اسم ویرایش

خطای لوآ در پودمان:links/templates در خط 49: The parameter "1" is required..

  1. قطار
  2. راه آهن[۱]

تلفظ ویرایش

منبع ویرایش