آلمانی ویرایش

اسم ویرایش

Hase مذکر (جمع Hasen)

  1. خرگوش صحرایی