انگلیسیویرایش

صفتویرایش

Iranian (مقایسه‌ای نیست)

هم معنی‌ویرایش