آلمانی ویرایش

اسم ویرایش

Wald مذکر (جمع Wälder)

  1. جنگل