فارسیویرایش

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
(کشتی وهواپیماوقطار...)
  1. در عرشه
  2. سوار
  3. روی
  4. در
  5. داخل
  6. توی