فارسیویرایش

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی

قیدویرایش

abroad (نسبی more abroad, عالی most abroad)

  1. برون‌مرز، خارج از کشور، خارجه
  2. به طور گسترده، در همه جا، در سفر