انگلیسیویرایش

فعلویرایش

  1. پرهیز کردن٫امتناع کردن٫خودداری کردن