فرانسوی ویرایش

اسم ویرایش

accélération مونث

  1. شتاب