انگلیسیویرایش

فعلویرایش

accustom (سوم شخص مفرد حال ساده accustoms، حال استمراری accustoming، گذشته ساده و گذشته استمراری accustomed)

  1. آشناکردن کسی با شرایط جدید:
    It takes awhile to accustom yourself to working at night.

برگردانویرایش