انگلیسیویرایش

فعلویرایش

ages
  • حالت سوم شخص مفرد از حال سادهٔ age