انگلیسیویرایش

حرف اضافهویرایش

  1. among
  1. دربین، درمیان