انگلیسی ویرایش

قید ویرایش

approximately (نسبی نیست)