انگلیسیویرایش

تلفظویرایش

  • خط تیره‌گذاری: AHR‧joo‧us

صفتویرایش

  1. بسیار سخت و دشوار، طاقت‌فرسا

اسمویرایش

  1. پرالتهاب