انگلیسیویرایش

صفتویرایش

artificial (تفضیلی more artificial، عالی most artificial)