انگلیسیویرایش

آوایشویرایش

  • noicon(پرونده)
    خطای لوآ در پودمان:utilities در خط 101: The language code "en-us-ashes.ogg" is not valid..

اسمویرایش

  1. ashes
  1. جمع واژه

ashes .