انگلیسیویرایش

فعلویرایش

attain (سوم شخص مفرد از حال ساده attains, حال استمراری attaining, گذشته ساده و اسم مفعولی attained)