فرانسویویرایش

فعلویرایش

  1. افزایش دادن
  2. افزایش یافتن

منبعویرایش

  • فرهنگ معاصر فرانسه به فارسی جیبی

تلفظویرایش