انگلیسیویرایش

صفتویرایش

  1. آبی
  2. کبود
  3. [عامیانه] دمغ
  4. ناامید‌کننده
  5. مستهجن

اسمویرایش

  1. (رنگ) آبی
  2. (لباس) آبی

فعلویرایش

  1. رنگ آبی زدن
  2. [پول] نفله کردن/ به هدر دادن