انگلیسیویرایش

اسمویرایش

bookmark (جمع bookmarks)

  1. نشانک