ایتالیاییویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

از لاتین cerebellum، برگرفته از cerebrum.

اسمویرایش

cervello مذکر (جمع cervelli)

  1. مغز