فرانسویویرایش

اسمویرایش

chauffeur خطای لوآ در پودمان:links/templates در خط 49: The parameter "1" is required.. (جمع chauffeurs)

  1. chauffeur مذکر
  2. راننده