لهستانیویرایش

 
chleb

آوایشویرایش

/xlɛp/

اسمویرایش

chleb

  1. نان