انگلیسیویرایش

تلفظویرایش

فعلویرایش

coax (سوم شخص مفرد از حال ساده coaxs, حال استمراری coaxing, گذشته ساده و اسم مفعولی coaxed)

  1. چرب‌زبانی کردن، چاپلوسی کردن

مترادفویرایش