ایتالیاییویرایش

اسمویرایش

collo مذکر (جمع colli)

  1. گردن