انگلیسی ویرایش

فعل ویرایش

compete (سوم شخص مفرد حال ساده competes، حال استمراری competing، گذشته ساده و گذشته استمراری competed)