ایتالیاییویرایش

فعلویرایش

  1. creare
  2. ساختن